Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giới thiệu Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin là bộ giáo trình dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế – Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng.

Mục lục Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Phần mở đầu: Nhập môn kinh tế chính trị

 • Chương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế

Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

 • Chương III: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
 • Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
 • Chương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
 • Chương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
 • Chương VII: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 • Chương VIII: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Chương XII: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương XIII: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com

Leave a Comment:

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.